Duszpasterstwa

Zdajemy sobie sprawę z tego jak dużym i fascynującym wyzwaniem jest stawanie się człowiekiem, dążenie ku dojrzałości, zwłaszcza, jeśli pełnię swego życia, pełnię człowieczeństwa odkrywa się lub na razie dopiero przeczuwa w Chrystusie.

We współczesnym świecie oferującym wiele kuszących i łatwych, choć niekoniecznie wartościowych możliwości, trudno nie zgubić właściwie obranego kierunku. Dlatego „nie można żyć, nie można podejmować sensownych decyzji bez jakiegoś układu orientacyjnego. Innymi słowy: potrzebna jest szkoła życia. I właśnie duszpasterstwo ma być taką szkołą dojrzałego życia wiarą, a więc ma stworzyć warunki do dojrzewania tej wiary.”

Nasze duszpasterstwo jest dla tych, którzy noszą w sobie pragnienie pełni i chcą, wspólnie z innymi, poprzez rozwój i formację, dążyć z pasją i wytrwałością do tego, co objawiła nam Miłość w Jezusie.

Wspólna Eucharystia, modlitwa, spotkania formacyjne oraz zabawa to główne sposoby pomagające nam odkrywać i kształtować nasze człowieczeństwo.

Zapraszamy do wspólnej nauki dojrzałego życia wiarą wszystkich studentów, którzy mają nie więcej niż 25 lat.

Wspólnota świeckich Adonai zaprasza dorosłych, którzy pragną ożywić i pogłębić swoją wiarę. Spotkania rozpoczynają się Eucharystią połączoną z nieszporami, po której zwykle jest czas na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę i posłuchanie katechezy.  Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.15 w kapitularzu.

Prze­strzeń to oczy­wi­ście miej­sce na­szych spo­tkań – ka­pi­tu­larz na Fre­ta (ka­pli­ca świę­tych do­mi­ni­kań­skich), ale też ca­ła prze­strzeń na­szej mo­dli­twy, wspól­nej i oso­bi­stej, a tak­że wię­zi mię­dzy na­mi.

A lu­dzie? Je­ste­śmy bar­dzo róż­ni. Róż­ne są na­sze hi­sto­rie, dro­gi ży­cio­we, sy­tu­acje ro­dzin­ne i za­wo­do­we, róż­ne po­glą­dy na wie­le spraw. Prze­waż­nie je­ste­śmy w sze­ro­ko ro­zu­mia­nym wie­ku śred­nim. Nie­któ­rzy by­li w Ko­ście­le „od za­wsze”, in­ni do Ko­ścio­ła przy­szli, cza­sem z bar­dzo da­le­ka, al­bo do nie­go po­wró­ci­li.

Spo­ty­ka­my się po to, że­by się mo­dlić. Przede wszyst­kim na Eu­cha­ry­stii, a tak­że na ad­o­ro­wa­niu Pa­na Je­zu­sa i na mo­dli­twie – za­rów­no tej zwa­nej tra­dy­cyj­ną, jak na spon­ta­nicz­nej, kie­dy chce­my się zda­wać na pro­wa­dze­nie Du­cha Świę­te­go i Je­go cha­ry­zma­ty. Czasami słuchamy katechezy przygotowanej przez ojca opiekującego się naszą wspólnotą.

Przez wczy­ty­wa­nie się w Sło­wo Bo­że, wy­jaz­do­we re­ko­lek­cje ad­wen­to­we i wiel­ko­post­ne, for­ma­cję w cy­klach ka­te­chez, uczy­my się mo­dli­twy i trwa­nia przy Pa­nu Bo­gu. Sta­ra­my się nieść w mo­dli­twie sie­bie na­wza­jem, a tak­że lu­dzi z ze­wnątrz, któ­rzy po­wie­rza­ją nam swo­je in­ten­cje. Wie­lu z nas wła­śnie w prze­strze­ni Ado­nai prze­ży­ło na­wró­ce­nie, pod­ję­ło po­rząd­ko­wa­ne swo­je­go ży­cia, na­uczy­ło się in­dy­wi­du­al­nej, oso­bi­stej mo­dli­twy.

Opie­ku­na­mi du­cho­wy­mi Ado­nai są oj­co­wie do­mi­ni­ka­nie. Je­ste­śmy moc­no zwią­za­ni z za­ko­nem i z cha­ry­zma­tem świę­te­go Do­mi­ni­ka, a szcze­gól­nie z klasz­to­rem na Fre­ta, przy któ­rym spo­ty­ka­my się od po­cząt­ku ist­nie­nia Ado­nai. Na­sza wspól­no­ta ma cha­rak­ter do­mi­ni­kań­sko-cha­ry­zma­tycz­ny – to cie­ka­we i twór­cze po­łą­cze­nie.

W na­szej prze­strze­ni mo­dli­tew­nej i mię­dzy­ludz­kiej jest miej­sce na trwa­łe wię­zi, przy­jaź­nie, krę­gi za­in­te­re­so­wań. Spo­ty­ka­my się więc na ko­lę­do­wa­niu i przy czerw­co­wym gril­lu, by­wa, że jeź­dzi­my na wy­ciecz­ki, or­ga­ni­zu­je­my ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne lub włą­cza­my się w ak­cje urzą­dza­ne przez klasz­tor.

Na na­sze spo­tka­nie przyjść mo­że każ­dy, bez wa­run­ków i ogra­ni­czeń. Każ­dy zo­sta­je we wspól­no­cie tak dłu­go, jak sam chce. Nie­któ­rzy zja­wia­ją się na krót­ko, zo­ba­czyć, po­słu­chać, po­mo­dlić się. Nie­któ­rzy za­glą­da­ją od cza­su do cza­su, za­czerp­nąć mo­dli­twy i o nią po­pro­sić, zo­ba­czyć zna­jo­me twa­rze. In­ni wra­ca­ją po la­tach. Wie­lu trwa­le się tu­taj za­do­mo­wi­ło i ra­zem ze wspól­no­tą prze­cho­dzi przez ko­lej­ne eta­py i za­krę­ty ży­cia. Mo­że zaj­rzysz w pią­tek do ka­pi­tu­la­rza? Msza św. za­czy­na się o 19.15. Drzwi są otwar­te. Za­pra­sza­my!

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat jak do­trzeć w dzia­le Chcesz do­łą­czyć?

Je­że­li chcesz o coś za­py­tać, napisz do nas.

1 grudnia 2011 r. rozpoczął się program dożywiania dzieci w szkołach. Aktualnie pomocą jest objętych ponad 20 placówek z Warszawy, Babic Starych, Koczarg Starych, Łomianek, Krakowa, Rzeszowa, Skoczowa, Wrocławia, Katowic i Korbielowa. Z pomocy korzysta prawie 250 dzieciaków w szkołach i świetlicach środowiskowych. Nasze działanie to nie tylko zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach, ale także niesiona przez specjalistów wolontariuszy pomoc psychologiczna, pedagogiczna (korepetycje), prawna, wspólne wyjazdy wakacyjne, spotkania feryjne, warsztaty weekednowe. Z projektem związanych jest blisko 100 wolontariuszy, a jego ciągłość możliwa jest dzięki wsparciu sponsorów oraz akcjom komercyjnym podejmowanym przez Grupę we współpracy z Klasztorem oo. Dominikanów na Freta 10 w Warszawie. Organizujemy Charytatywne Niedziele czy jarmarki. Jednym z naszych projektów jest także Charytatywna_Kultura.

Naszą dumą jest wsparcie wielu potrzebujących dzieciaków i ich rodzin oraz otwarcie im nowych perspektyw rozwoju. Podejmowane przez nas działania i akcje na Freta angażują nie tylko osoby związane z duszpasterstwami, ale także przychodzące na Msze św. do kościoła św. Jacka. Dzięki temu wśród naszych przyjaciół i sponsorów jest prawie 100 osób, ofiarujących swój czas oraz wsparcie finansowe na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

 

Informacje o spotkaniach:

 

Spotkania w każdą 2 sobotę miesiąca w kapitularzu
  • Msza + konferencja + spotkanie/ rozmowa/agapa
  • Początek spotkania o 16.00, koniec ok. 18.30

 

Wszyscy są mile widziani – jest to grupa otwarta – można dołączyć w każdym czasie

  • Na spotkania staramy się przychodzić razem i nie zabierać dzieci

 

Wspólne wyjazdy: dni skupienia / rekreacyjne

 

Kalendarz spotkań

16.10.2021 – spotkanie na Freta (godz. 16:00, kapitularz) z konferencją zaproszonego gościa/specjalisty

5-7.11.2021 – wyjazd męski

26-28.11.2021 – rekolekcje małżeńskie (bez dzieci, dla samych małżonków)

11.12.2021 – spotkanie na Freta (godz. 16:00, kapitularz) z konferencją zaproszonego gościa/specjalisty

5-12.02.2022 – wyjazd małżeńsko-rodzinny (dla małżeństw z dziećmi i bez dzieci)

5.03.2022 – spotkanie na Freta (godz. 16:00, kapitularz) z konferencją zaproszonego gościa/specjalisty 13-15.05.2022 – rekolekcje małżeńskie (bez dzieci, dla samych małżonków)

16-19.06.2022 – wyjazd małżeńsko-rodzinny (dla małżeństw z dziećmi i bez dzieci)

 

Zapraszamy po bieżące informacje na profil duszpasterstwa.

Schola „Rodzinna” – Msza o 10:30

Próby scholi odbywają się w niedziele o godzinie 10 w kościele, bezpośrednio przed mszą o godz. 10:30. Do śpiewu zapraszamy wszystkich, którzy chcą i potrafią śpiewać.

Schola „Osiemnastki” – Msza o 18:00

Próby scholi odbywają się w niedziele o godzinie 17.00 w kapitularzu. W scholi śpiewają zarówno studenci, jak i osoby pracujące już zawodowo. Trzon scholi stanowią śpiewacy zespołu Mirabilia Musica.

Schola akademicka – Msza o 19:30

Próby scholi odbywają się w piątki o godzinie 17.00 oraz w niedziele o godzinie 18.00 w salach DA. Do śpiewu w tej scholi zaproszeni są wyłącznie aktualni studenci do 25. roku życia.

Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, tzn. takich, które żyją w cywilnych związkach małżeńskich, nie mogąc zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Zgodnie z nauczaniem Kościoła za związki niesakramentalne nie są uważane tzw. konkubinat, związki partnerskie, wolne związki etc.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, na przemian na Eucharystii lub adoracji Najświętszego Sakramentu. Najczęściej jest to 1 i 3 wtorek miesiąca o godz. 19.30.

Nasze spotkania to także wspólne czytanie Pisma Świętego, umacnianie fundamentów wiary i rozmowa na zadany wcześniej temat.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem o. Jacka Salija – O co chodzi w duszpasterstwie związków niesakramentalnych?

 

Terminarz spotkań po wakacjach zamieścimy we wrześniu.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu

Krótkometrażowy film dokumentalny o osobach żyjących w związkach niesakramentalnych i wspólnocie jaką tworzą. O ich drodze, dojrzewaniu do osobistej relacji z Panem Bogiem i szukaniu miejsca w Kościele – pomimo życiowych sytuacji w jakich się znaleźli. Film zrealizowany przez osoby ze Wspólnoty Związków Niesakramentalnych przy kościele Św. Jacka w Warszawie, między innymi dla tych, którzy pragną na taką drogę wejść, tylko po ludzku się boją.

Bractwo Różańca Świętego wraz z Zakonem Dominikanów zostało założone przez św. Dominika na początku XIII w. W Warszawie powstało razem z klasztorem św. Jacka w pierwszych latach XVII w. Bractwo Różańcowe wnosi wartość swojej modlitwy do całej Rodziny Dominikańskiej, której wszystkie dobra duchowe, jak np. modlitwy zakonników, obejmują też członków Bractwa za życia i po śmierci
Przynależność do Bractwa Różańcowego wymaga pisemnego zgłoszenia się do Centrali Różańca (znajduje się w Krakowie) i podjęcia się odmawiania raz w tygodniu trzech części (tzn. całego) różańca.

Nabożeństwo Bractwa odbywa się w 3 niedzielę miesiąca.

Opiekunem Bractwa przy klasztorze św. Jacka jest o. Czesław Foryś

„Do uczniów Chrystusa żyjących w świecie należą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy przez swój chrzest i bierzmowanie uczestniczą w prorockim, kapłańskim i królewskim posłannictwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Są oni powołani do świadczenia wśród ludzi o obecności Chrystusa, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia (dekret Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem 3, 3). Niektórzy z nich, natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu według swych własnych ustaw poprzez specjalne przyrzeczenia. Tworzą oni wspólnoty i stanowią z innymi gałęziami Zakonu jedną rodzinę (KKZ 141). Odznaczają się swoistą duchowością i angażowaniem się w służbę Bogu i bliźniemu w Kościele. Jako członkowie Zakonu uczestniczą w jego misji apostolskiej przez studium, modlitwę i głoszenie, zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich” (z Reguły Fraterni Świeckich św. Dominika)

 

Niemal od początku istnienia Zakonu Kaznodziejskiego dołączali do niego świeccy, którzy uczestniczą w zakonnym i apostolskim życiu dominikanów. W 1285 r. tzw. Zakonowi od Pokuty (III Zakon) nadał Regułę generał Munio de Zamora.

Odtąd Zakon ma trzy gałęzie: braci, siostry (mniszki) i świeckich.

Tercjarze (potoczna nazwa świeckich dominikanów) są powołani do dawania świadectwa wiary, formują się i żyją duchowością dominikańską. Tworzą wspólnoty zwane fraterniami. Starają się prowadzić regularne życie modlitewne, dbają o możliwie jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy św. oraz corocznie biorą udział w rekolekcjach. Tercjarz może skorzystać z przywileju pochówku w habicie dominikańskim, a wszyscy zmarli świeccy dominikanie są obejmowani mocno zakorzenioną w Zakonie modlitwą za zmarłych.

Tercjarzami dominikańskimi byli m.in.:

  • św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) – doktor Kościoła
  • bł. Piotr Jerzy Frassati (1901-1925) – patron młodzieży, studentów oraz ludzi gór
  • bł. Bartłomiej Longo (1841-1926) – Apostoł Różańca, budowniczy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, patron naszej fraterni
Fraternia spotyka się w drugą niedzielę miesiąca w sali Duszpasterstwa Akademickiego.

 

Przełożonym fraterni jest Adrian Siewieja OPs

Asystentem zakonnym jest o. Adam Sulikowski OP.

 

Więcej o świeckich dominikanach na stronie: swieccy.dominikanie.pl

Spotykamy się w czwartki, o godz. 19:15, w Auli św. Tomasza, a każdy czwartek miesiąca ma swój określony charakter.

 

  1. Teologiczny. W pierwsze czwartki spotykamy się, aby poruszać interesujące nas tematy natury teologicznej. Poprzez całoroczny cykl wykładów otwartych chcemy jeszcze lepiej zrozumieć przedmiot naszej wiary, a pomagają nam w tym specjalnie zaproszeni specjaliści, którzy również mierzą się z naszymi pytaniami w drugiej części spotkania. Temat każdego wykładu jest wspólnie wyłaniany, drogą głosowania.
  2. Społeczny. Debatę publiczną, co jakiś czas, rozpalają kontrowersyjne tematy. Często są to kwestie, które ostatecznie dotyczą naszych postaw i najgłębiej zakorzenionych intuicji. Dlatego warto przyjrzeć im się na chłodno i z różnych stron. W drugie czwartki miesiąca zapraszamy więc na spotkania dyskusyjne, poświęcone zagadnieniom społeczno-politycznym, zawsze z udziałem zaproszonych gości.
  3. Modlitewny. Trzeci czwartek miesiąca wyjątkowo zaczynamy w kościele, ponieważ są to spotkania poświęcone pogłębianiu praktyki modlitewnej. Uczymy się, jak w ciszy i prostocie trwać w Bożej Obecności, przez konferencję o życiu duchowym i praktykę medytacyjną. Spotkanie ma swoje przedłużenie we wspólnej uroczystej kolacji – celebracji obecności drugiego człowieka.
  4. Etyczny. Ostatnie czwartki miesiąca to czas eksperymentowania na własnej skórze, albo precyzyjniej – na własnym mózgu. Każde spotkanie poświęcone jest konkretnej szkole etycznej, czyli jednemu ze współczesnych sposobów podejmowania decyzji moralnych. W formie warsztatowej próbujemy zrozumieć proces myślenia innych ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, a których wybory i decyzje tak często różnią się od naszych.

Spotykamy się także w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 18:00. Zaraz po mszy zapraszamy na wspólną kolację w sali bł. Czesława – każdy z nas przynosi jedzenie, którym dzielimy się w trakcie kolacji, celebrując wspólnie niedzielny czas.

Wszystkie aktualne informacje umieszczane są na bieżąco na fb oraz instagramie.

Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 25 – 35 lat do tworzenia tej wspólnoty razem z nami!

Jesteśmy wspólnotą chrześcijan, której misją jest tworzenie dzieł rodzących się z wiary. Poprzez indywidualną i wspólnotową formację otrzymujemy dar nowego spojrzenia, który uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii we właściwym nam języku przepowiadania.

Zapraszamy profesjonalistów w różnych dziedzinach artystycznych, studentów uczelni artystycznych, działaczy kultury, a także tych, którzy swoją aktywnością mogą przyczynić się do wzrostu wspólnoty.

Nazwa Vera Icon wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w jedyny prawdziwy obraz, jakim jest Jezus Chrystus, Bóg wcielony.

Spotkania odbywają się w środy, po Mszy św. o godz. 18-tej. Mają charakter otwarty. Formujemy się według lectio divina, w tym roku w oparciu o Ewangelię św. Mateusza. Pierwsza część naszego spotkania składa się z modlitwy i dzielenia danym fragmentem Pisma Świętego. Druga część jest zmienna, a składają się na nią: dyskusje o sztuce, prezentacje, konferencje, seminaria, sprawy organizacyjne, projekty, agapy integracyjne.

 

Kontakt

Obecnie spotkania odbywają się on-line z powodu epidemii.

www: https://veraicon.com.pl/
e-mail: [email protected]
fb: https://www.facebook.com/wspolnotaveraicon
fb: https://www.facebook.com/groups/182642172202753/
IG: https://www.instagram.com/art_veraicon/