Duszpasterstwa

Zdajemy sobie sprawę z tego jak dużym i fascynującym wyzwaniem jest stawanie się człowiekiem, dążenie ku dojrzałości, zwłaszcza, jeśli pełnię swego życia, pełnię człowieczeństwa odkrywa się lub na razie dopiero przeczuwa w Chrystusie.

We współczesnym świecie oferującym wiele kuszących i łatwych, choć niekoniecznie wartościowych możliwości, trudno nie zgubić właściwie obranego kierunku. Dlatego „nie można żyć, nie można podejmować sensownych decyzji bez jakiegoś układu orientacyjnego. Innymi słowy: potrzebna jest szkoła życia. I właśnie duszpasterstwo ma być taką szkołą dojrzałego życia wiarą, a więc ma stworzyć warunki do dojrzewania tej wiary.”

Nasze duszpasterstwo jest dla tych, którzy noszą w sobie pragnienie pełni i chcą, wspólnie z innymi, poprzez rozwój i formację, dążyć z pasją i wytrwałością do tego, co objawiła nam Miłość w Jezusie.

Wspólna Eucharystia, modlitwa, spotkania formacyjne oraz zabawa to główne sposoby pomagające nam odkrywać i kształtować nasze człowieczeństwo.

Zapraszamy do wspólnej nauki dojrzałego życia wiarą wszystkich studentów, którzy mają nie więcej niż 25 lat.

Wspólnota świeckich Adonai zaprasza dorosłych, którzy pragną ożywić i pogłębić swoją wiarę. Spotkania rozpoczynają się Eucharystią połączoną z nieszporami, po której zwykle jest czas na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę i posłuchanie katechezy.  Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.15 w kapitularzu.

Prze­strzeń to oczy­wi­ście miej­sce na­szych spo­tkań – ka­pi­tu­larz na Fre­ta (ka­pli­ca świę­tych do­mi­ni­kań­skich), ale też ca­ła prze­strzeń na­szej mo­dli­twy, wspól­nej i oso­bi­stej, a tak­że wię­zi mię­dzy na­mi.

A lu­dzie? Je­ste­śmy bar­dzo róż­ni. Róż­ne są na­sze hi­sto­rie, dro­gi ży­cio­we, sy­tu­acje ro­dzin­ne i za­wo­do­we, róż­ne po­glą­dy na wie­le spraw. Prze­waż­nie je­ste­śmy w sze­ro­ko ro­zu­mia­nym wie­ku śred­nim. Nie­któ­rzy by­li w Ko­ście­le „od za­wsze”, in­ni do Ko­ścio­ła przy­szli, cza­sem z bar­dzo da­le­ka, al­bo do nie­go po­wró­ci­li.

Spo­ty­ka­my się po to, że­by się mo­dlić. Przede wszyst­kim na Eu­cha­ry­stii, a tak­że na ad­o­ro­wa­niu Pa­na Je­zu­sa i na mo­dli­twie – za­rów­no tej zwa­nej tra­dy­cyj­ną, jak na spon­ta­nicz­nej, kie­dy chce­my się zda­wać na pro­wa­dze­nie Du­cha Świę­te­go i Je­go cha­ry­zma­ty. Czasami słuchamy katechezy przygotowanej przez ojca opiekującego się naszą wspólnotą.

Przez wczy­ty­wa­nie się w Sło­wo Bo­że, wy­jaz­do­we re­ko­lek­cje ad­wen­to­we i wiel­ko­post­ne, for­ma­cję w cy­klach ka­te­chez, uczy­my się mo­dli­twy i trwa­nia przy Pa­nu Bo­gu. Sta­ra­my się nieść w mo­dli­twie sie­bie na­wza­jem, a tak­że lu­dzi z ze­wnątrz, któ­rzy po­wie­rza­ją nam swo­je in­ten­cje. Wie­lu z nas wła­śnie w prze­strze­ni Ado­nai prze­ży­ło na­wró­ce­nie, pod­ję­ło po­rząd­ko­wa­ne swo­je­go ży­cia, na­uczy­ło się in­dy­wi­du­al­nej, oso­bi­stej mo­dli­twy.

Opie­ku­na­mi du­cho­wy­mi Ado­nai są oj­co­wie do­mi­ni­ka­nie. Je­ste­śmy moc­no zwią­za­ni z za­ko­nem i z cha­ry­zma­tem świę­te­go Do­mi­ni­ka, a szcze­gól­nie z klasz­to­rem na Fre­ta, przy któ­rym spo­ty­ka­my się od po­cząt­ku ist­nie­nia Ado­nai. Na­sza wspól­no­ta ma cha­rak­ter do­mi­ni­kań­sko-cha­ry­zma­tycz­ny – to cie­ka­we i twór­cze po­łą­cze­nie.

W na­szej prze­strze­ni mo­dli­tew­nej i mię­dzy­ludz­kiej jest miej­sce na trwa­łe wię­zi, przy­jaź­nie, krę­gi za­in­te­re­so­wań. Spo­ty­ka­my się więc na ko­lę­do­wa­niu i przy czerw­co­wym gril­lu, by­wa, że jeź­dzi­my na wy­ciecz­ki, or­ga­ni­zu­je­my ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne lub włą­cza­my się w ak­cje urzą­dza­ne przez klasz­tor.

Na na­sze spo­tka­nie przyjść mo­że każ­dy, bez wa­run­ków i ogra­ni­czeń. Każ­dy zo­sta­je we wspól­no­cie tak dłu­go, jak sam chce. Nie­któ­rzy zja­wia­ją się na krót­ko, zo­ba­czyć, po­słu­chać, po­mo­dlić się. Nie­któ­rzy za­glą­da­ją od cza­su do cza­su, za­czerp­nąć mo­dli­twy i o nią po­pro­sić, zo­ba­czyć zna­jo­me twa­rze. In­ni wra­ca­ją po la­tach. Wie­lu trwa­le się tu­taj za­do­mo­wi­ło i ra­zem ze wspól­no­tą prze­cho­dzi przez ko­lej­ne eta­py i za­krę­ty ży­cia. Mo­że zaj­rzysz w pią­tek do ka­pi­tu­la­rza? Msza św. za­czy­na się o 19.15. Drzwi są otwar­te. Za­pra­sza­my!

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat jak do­trzeć w dzia­le Chcesz do­łą­czyć?

Je­że­li chcesz o coś za­py­tać, napisz do nas.

1 grudnia 2011 r. rozpoczął się program dożywiania dzieci w szkołach. Aktualnie pomocą jest objętych ponad 20 placówek z Warszawy, Babic Starych, Koczarg Starych, Łomianek, Krakowa, Rzeszowa, Skoczowa, Wrocławia, Katowic i Korbielowa. Z pomocy korzysta prawie 250 dzieciaków w szkołach i świetlicach środowiskowych. Nasze działanie to nie tylko zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach, ale także niesiona przez specjalistów wolontariuszy pomoc psychologiczna, pedagogiczna (korepetycje), prawna, wspólne wyjazdy wakacyjne, spotkania feryjne, warsztaty weekednowe. Z projektem związanych jest blisko 100 wolontariuszy, a jego ciągłość możliwa jest dzięki wsparciu sponsorów oraz akcjom komercyjnym podejmowanym przez Grupę we współpracy z Klasztorem oo. Dominikanów na Freta 10 w Warszawie. Organizujemy Charytatywne Niedziele czy jarmarki. Jednym z naszych projektów jest także Charytatywna_Kultura.

Naszą dumą jest wsparcie wielu potrzebujących dzieciaków i ich rodzin oraz otwarcie im nowych perspektyw rozwoju. Podejmowane przez nas działania i akcje na Freta angażują nie tylko osoby związane z duszpasterstwami, ale także przychodzące na Msze św. do kościoła św. Jacka. Dzięki temu wśród naszych przyjaciół i sponsorów jest prawie 100 osób, ofiarujących swój czas oraz wsparcie finansowe na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

 

Informacje o spotkaniach:

 

Spotkania w każdą 2 sobotę miesiąca w kapitularzu
 • Msza + konferencja + spotkanie/ rozmowa/agapa
 • Początek spotkania o 16.00, koniec ok. 18.30

 

Wszyscy są mile widziani – jest to grupa otwarta – można dołączyć w każdym czasie

 • Istnieje możliwość zawiązania się małych grup dzielenia ( które spotykają się w swoim gronie raz w miesiącu)
 • Na spotkania staramy się przychodzić razem i nie zabierać dzieci

 

Wspólne wyjazdy: dni skupienia / rekreacyjne

 

Kalendarz spotkań

10.10 – Msza na Freta (+konferencja) *

20.11 – 22.11 – weekendowy wyjazd malzenski ** (siostry szensztackie, Otwock)

12.12 – Msza na Freta (+konferencja) *

09.01 – Msza na Freta (+konferencja) *

13.02 – Msza na Freta (+konferencja) *

marzec  – Msza na Freta (+konferencja) (termin podamy wkrótce)*

23.04 – 25.04 – weekendowy wyjazd małżeński ** (siostry szensztackie, Otwock)

08.05 – Msza na Freta (+konferencja) *

03.06 – 06.06 – wyjazd z dziećmi ***

* Spotkanie otwarte dla małżonków na Freta w kapitularzu
** Wyjazd otwarty dla samych małżonków
*** Wyjazd otwarty dla całych rodzin

Dominikańska Szkoła Wiary (DSW) w Warszawie jest częścią ogólnopolskiego projektu spotkań prowadzonych przy klasztorach oo. Dominikanów. W tym roku mija szesnaście lat od pierwszych wykładów DSW organizowanych w stolicy.

W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary odbywają się cykliczne spotkania adresowane do wszystkich, którzy chcą poznawać Boga i pogłębiać swoją wiarę.

Wśród naszych gości znaleźć można cenionych specjalistów – zarówno duchownych, jak i świeckich.

Spotkania Dominikańskiej Szkoły Wiary odbywają się raz w miesiącu, w piątki o godz. 19.00, w Sali Prowincjalskiej.

Schola „Rodzinna” – Msza o 10:30

Próby scholi odbywają się w niedziele o godzinie 10 w kościele, bezpośrednio przed mszą o godz. 10:30. Do śpiewu zapraszamy wszystkich, którzy chcą i potrafią śpiewać.

Schola „Osiemnastki” – Msza o 18:00

Próby scholi odbywają się w niedziele o godzinie 17.00 w kapitularzu. W scholi śpiewają zarówno studenci, jak i osoby pracujące już zawodowo. Trzon scholi stanowią śpiewacy zespołu Mirabilia Musica.

Schola akademicka – Msza o 19:30

Próby scholi odbywają się w piątki o godzinie 17.00 oraz w niedziele o godzinie 18.00 w salach DA. Do śpiewu w tej scholi zaproszeni są wyłącznie aktualni studenci do 25. roku życia.

Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w związkach niesakramentalnych, tzn. takich, które żyją w cywilnych związkach małżeńskich, nie mogąc zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Zgodnie z nauczaniem Kościoła za związki niesakramentalne nie są uważane tzw. konkubinat, związki partnerskie, wolne związki etc.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, na przemian na Eucharystii lub adoracji Najświętszego Sakramentu. Najczęściej jest to 1 i 3 wtorek miesiąca o godz. 19.30.

Nasze spotkania to także wspólne czytanie Pisma Świętego, umacnianie fundamentów wiary i rozmowa na zadany wcześniej temat.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem o. Jacka Salija – O co chodzi w duszpasterstwie związków niesakramentalnych?

 

Terminarz spotkań po wakacjach zamieścimy we wrześniu.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu

Krótkometrażowy film dokumentalny o osobach żyjących w związkach niesakramentalnych i wspólnocie jaką tworzą. O ich drodze, dojrzewaniu do osobistej relacji z Panem Bogiem i szukaniu miejsca w Kościele – pomimo życiowych sytuacji w jakich się znaleźli. Film zrealizowany przez osoby ze Wspólnoty Związków Niesakramentalnych przy kościele Św. Jacka w Warszawie, między innymi dla tych, którzy pragną na taką drogę wejść, tylko po ludzku się boją.

Bractwo Różańca Świętego wraz z Zakonem Dominikanów zostało założone przez św. Dominika na początku XIII w. W Warszawie powstało razem z klasztorem św. Jacka w pierwszych latach XVII w. Bractwo Różańcowe wnosi wartość swojej modlitwy do całej Rodziny Dominikańskiej, której wszystkie dobra duchowe, jak np. modlitwy zakonników, obejmują też członków Bractwa za życia i po śmierci
Przynależność do Bractwa Różańcowego wymaga pisemnego zgłoszenia się do Centrali Różańca (znajduje się w Krakowie) i podjęcia się odmawiania raz w tygodniu trzech części (tzn. całego) różańca.

Nabożeństwo Bractwa odbywa się w 3 niedzielę miesiąca.

Opiekunem Bractwa przy klasztorze św. Jacka jest o. Czesław Foryś

„Do uczniów Chrystusa żyjących w świecie należą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy przez swój chrzest i bierzmowanie uczestniczą w prorockim, kapłańskim i królewskim posłannictwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Są oni powołani do świadczenia wśród ludzi o obecności Chrystusa, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia (dekret Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem 3, 3). Niektórzy z nich, natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu według swych własnych ustaw poprzez specjalne przyrzeczenia. Tworzą oni wspólnoty i stanowią z innymi gałęziami Zakonu jedną rodzinę (KKZ 141). Odznaczają się swoistą duchowością i angażowaniem się w służbę Bogu i bliźniemu w Kościele. Jako członkowie Zakonu uczestniczą w jego misji apostolskiej przez studium, modlitwę i głoszenie, zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich” (z Reguły Fraterni Świeckich św. Dominika)

 

Niemal od początku istnienia Zakonu Kaznodziejskiego dołączali do niego świeccy, którzy uczestniczą w zakonnym i apostolskim życiu dominikanów. W 1285 r. tzw. Zakonowi od Pokuty (III Zakon) nadał Regułę generał Munio de Zamora.

Odtąd Zakon ma trzy gałęzie: braci, siostry (mniszki) i świeckich.

Tercjarze (potoczna nazwa świeckich dominikanów) są powołani do dawania świadectwa wiary, formują się i żyją duchowością dominikańską. Tworzą wspólnoty zwane fraterniami. Starają się prowadzić regularne życie modlitewne, dbają o możliwie jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy św. oraz corocznie biorą udział w rekolekcjach. Tercjarz może skorzystać z przywileju pochówku w habicie dominikańskim, a wszyscy zmarli świeccy dominikanie są obejmowani mocno zakorzenioną w Zakonie modlitwą za zmarłych.

Tercjarzami dominikańskimi byli m.in.:

 • św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) – doktor Kościoła
 • bł. Piotr Jerzy Frassati (1901-1925) – patron młodzieży, studentów oraz ludzi gór
 • bł. Bartłomiej Longo (1841-1926) – Apostoł Różańca, budowniczy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, patron naszej fraterni
Fraternia spotyka się w drugą niedzielę miesiąca w sali Duszpasterstwa Akademickiego.

 

Przełożonym fraterni jest Adrian Siewieja OPs

Asystentem zakonnym jest o. Adam Sulikowski OP.

 

Więcej o świeckich dominikanach na stronie: swieccy.dominikanie.pl

Nasze spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 19:00, ale każde ma inny charakter.

 

 1. W jeden czwartek miesiąca gromadzimy się na wspólnej Mszy Świętej, aby jako wspólnota włączyć się aktywnie w modlitwę Kościoła i powierzyć swe sprawy Chrystusowi.
 2. Innym razem zbieramy się w celu wysłuchania wykładu z dziedziny teologii, filozofii lub historii Kościoła wygłaszanego przez naszego duszpasterza.
 3. Wykorzystując bogactwo talentów i zdolności członków duszpasterstwa dzielimy się wzajemnie naszymi pasjami organizując spotkania dyskusyjne lub warsztaty: od psychologii, sztuki, informatyki, poprzez zdrowe żywienie, bioetykę na kursach tańca kończąc.
  W ramach tego cyklu, ze względu na tematykę zeszłorocznych dyskusji, skupiamy się na zagadnieniach moralnych z moderacja i wprowadzeniem teologicznym przez duszpasterza.
 4. W ramach nowego cyklu rozważań biblijnych dzieląc się w mniejsze grupki studiujemy Pismo Święte.

 

Liderzy duszpasterstwa „Źródło” informują o charakterze danego czwartkowego spotkania. poprzez administrowaną przez nich grupę na Facebooku „Źródło Freta”, oraz poprzez konto na Instagramie @zrodlo.duszpasterstwo.

Nasze spotkania wykładowe i dyskusyjne odbywają się zawsze w Sali Bł. Czesława, która znajduje się na krużgankach klasztoru. Czwartkowa Msza Św. odbywa się natomiast w Kapitularzu, który znajduje się również na krużgankach klasztoru.

Spotykamy się także w niedzielę na Mszy Św. o godz. 18:00, na którą zaproszone są wszystkie grupy post-akademickie spotykające się przy Klasztorze Dominikanów na Freta.

Choć nasze duszpasterstwo ma charakter otwarty, ze względu na wspólnotę zainteresowań, problemów i wyzwań, które stoją przed ludźmi kończącymi studia, staramy się nie przekraczać 33 roku życia.

Zapraszamy do tworzenia razem z nami tej wspólnoty!

Grupa skupiająca ludzi, którzy pielęgnują modlitwę i organizują wydarzenia kulturalne, a także budują wspólnotę i zgłębiają intuicje wiary chrześcijańskiej poprzez wysiłek rozumienia prawd wiary, nauczania Kościoła, Słowa Bożego oraz Credo.

Siedem dróg Boga

 

„Teraz czas nakazuje mówić o tajemnicach i wyjaśnić samą istotę sakramentów. Gdybyśmy przed chrztem uznali za właściwe przekazanie tej wiedzy ludziom jeszcze niewtajemniczonym, mogłoby to uchodzić raczej za zdradę aniżeli za pouczenie. Światło tajemnic zresztą lepiej przenika do tych, którzy nie otrzymują poprzednio jakiegoś wyjaśnienia. Zaostrzcie uwagę i zaczerpnijcie przeznaczony dla was piękny zapach wiecznego życia, dar sakramentów!”

O tajemnicach św. Ambroży z Mediolanu ok. 339-397

Sakramenty stanowiące czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami i środkami, poprzez które wyraża się i wzmacnia wiara. Dzięki nim oddajemy Bogu kult i wstępujemy na drogę świętości we wspólnocie.

Zapraszamy na roczny cykl wykładów pod tytułem „Siedem dróg Boga”, który jest poświęcony sakramentom.

Co tydzień w środę, spotykamy się w kapitularzu o godzinie 19.00, najpierw na adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem na krótkim wykładzie poświęconym sakramentom Kościoła oraz rozmowie o podstawowych prawdach wiary i o tym co ją podtrzymuje i do niej prowadzi.

 

Bieżące wiadomości i pełną informację o grupie można znaleźć na tej stronie.

Jesteśmy wspólnotą chrześcijan, której misją jest tworzenie dzieł rodzących się z wiary. Poprzez indywidualną i wspólnotową formację otrzymujemy dar nowego spojrzenia, który uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii we właściwym nam języku przepowiadania.

Zapraszamy profesjonalistów w różnych dziedzinach artystycznych, studentów uczelni artystycznych, działaczy kultury, a także tych, którzy swoją aktywnością mogą przyczynić się do wzrostu wspólnoty.

Nazwa Vera Icon wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w jedyny prawdziwy obraz, jakim jest Jezus Chrystus, Bóg wcielony.

Spotkania odbywają się w środy, po Mszy św. o godz. 18-tej. Mają charakter otwarty. Formujemy się według lectio divina, w tym roku w oparciu o Ewangelię św. Mateusza. Pierwsza część naszego spotkania składa się z modlitwy i dzielenia danym fragmentem Pisma Świętego. Druga część jest zmienna, a składają się na nią: dyskusje o sztuce, prezentacje, konferencje, seminaria, sprawy organizacyjne, projekty, agapy integracyjne.

 

Kontakt

Obecnie spotkania odbywają się on-line z powodu epidemii.

www: https://veraicon.com.pl/
e-mail: [email protected]
fb: https://www.facebook.com/wspolnotaveraicon
fb: https://www.facebook.com/groups/182642172202753/
IG: https://www.instagram.com/art_veraicon/